Gary Philbin
13.08.2022
Gary Philbin
fusion
godz. 20.30____wstęp wolny
czytaj więcej
Stare Wraki w Starym Porcie
20.08.2022
Stare Wraki w Starym Porcie
szanty, piosenka żeglarska
godz. 20:00______wstęp wolny
czytaj więcej
Non Smokers w Starym Porcie
27.08.2022
Non Smokers w Starym Porcie
blues, rock, jazz
godz. 20.00____wstęp wolny
czytaj więcej

Kalendarium

16.02.2022

Krakowski Rejs Roku 2021KRAKOWSKI  REJS  ROKU
Regulamin

1. Organizatorem konkursu są wspólnie: Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski i Tawerna żeglarska „Stary Port” w Krakowie.
2. Zgłoszenia do konkursu rozpatrywane są w dwóch kategoriach:
- nagroda główna
- wyróżnienie
3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu
4. Celem konkursu jest zaprezentowanie znaczących dokonań Żeglarskich, w których uczestniczyli żeglarze z Małopolski i zachęcanie krakowian do uprawiania żeglarstwa.
5. Do nagrody głównej mogą być zgłaszane rejsy, niezależnie od miejsca w którym się odbyły, które rozpoczęły się najpóźniej w dniu 1 stycznia a zakończyły do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy nagroda.
Laureatów konkursu może zgłaszać dowolna osoba.
6. Laureatem konkursu o nagrodę główną może być:
a) osoba, kapitan lub członek załogi uczestniczący w zgłaszanym rejsie, o ile jest mieszkańcem Małopolski.
b) cała załoga uczestnicząca w rejsie, o ile min. 50% składu załogi pochodzi z Małopolski.

7. Dla laureata konkursu, o którym mowa w pkt 6a przewidziana jest nagroda rzeczowa przekazywana na ręce zwycięzcy lub przedstawiciela załogi. W przypadku zwycięstwa grupowego, o którym mowa w pkt. 6b wszyscy członkowie załogi otrzymają pamiątkowe dyplomy.
8. Laureatem konkursu w kategorii wyróżnienie może być
- organizator /osoba prywatna lub instytucja/wydarzenia Żeglarskiego, mającego znaczący wpływ na rozwój krakowskiego środowiska żeglarskiego.
9. Nagrodą w tej kategorii jest dyplom i Żeglarski upominek.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania kilku równorzędnych nagród głównych i wyróżnień, bądź nie przyznania żadnej nagrody.
11. Nagroda /wyróżnienie /przyznawane jest przez organizatorów za udział/organizację rejsu/wydarzenia żeglarskiego/ mającego znaczący wpływ dla popularyzacji Żeglarstwa w Małopolsce na podstawie oceny rangi dokonań.
12. O otrzymaniu nagrody laureaci powiadamiani są najpóźniej na trzy dni przed terminem wręczenia nagrody.
13. Zwyczajowo wręczenie nagród następuje w trakcie koncertu finałowego festiwalu „Shanties”, jednakże ze względu na stan pandemii Sars Cov-2, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i terminu.
14. Rejsy i wydarzenia z minionego roku można zgłaszać do dnia 15.02 roku następnego
15. Zgłoszenie musi mieć formę pisemną i powinno zawierać:
- krótki opis rejsu lub wydarzenia
- miejsce i data rozpoczęcia i zakończenia
- skład załogi
- kontakt do kapitana/organizatora/
16. Zgłoszenia można składać osobiście,mailowo lub pocztą na adres:
- Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, 32–709 Kraków, ul. Stoczniowców 1, e–mail: kozz@epf.pl
- Tawerna żeglarska „STARY PORT”, 31–113 Kraków, ul. Straszewskiego 27, e–mail: janusz@staryport.com.pl
17. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i o jego zaakceptowaniu zgodnie ze wzorem :

Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem
„KRAKOWSKIEGO REJSU ROKU, który w całości akceptuje.

18. W celu weryfikacji prawidłowości danych podanych o rejsie/ wydarzeniu /zgłoszenie musi zawierać zgodę każdego zgłoszonego laureata na przetwarzanie danych osobowych przez Tawernę Żeglarską Stary Port, która pozostaje administratorem danych osobowych w powyższym zakresie. Zgoda taka może być w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie maila na adres administratora.

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu „KRAKOWSKI REJS ROKU” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (U3) 201G/G79 z dnia 27 kwietnia 201G r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw- wy 95/MG/W3 (RODO).